Slanje opasnih tereta DG (opasne materije) avionom

image1-small-17Neke opasne materije su suviše opasne da bi se prevozile avionom. Svaka materija, ako se prevozi pod normalnim uslovima, ukoliko postoji mogućnost da eksplodira, odreaguje opasno ili se zapali, počne da proizvodi toplotu ili otrovne, korozivne i zapaljive gasove ili pare, se na sme ni pod kojim uslovima prevoziti avionom. Neki drugi materijali se mogu prevoziti, ako su njihove osobine prihvatljive za transport i u putničkim i u teretnim avionima.

Da biste odredili u koju grupu spada Vaš teret morate ga dobro poznavati. Prvi korak je da nabavite MSDS (Material safety data sheet) - Dostavnicu o bezbednosti materijala. Možete je nabaviti ili od proizvodjača ili od distributera. Svaki ovakav dokument sadrži deo o prevozu, gde možete naći klasifikaciju Vašeg tereta (klasa 1 – 9, Grupa pakovanja,I,II & III,tačan naziv i potrebe transporta za ovakav teret).

Avio prevoznik je odgovoran za identifikaciju i klasifikaciju sve robe označene kao DG (opasne materije).

Pre bilo kakvog pakovanja i utovara prevoznik mora:

a) identifikovati sve delove i supstance koji se označavaju kao DG
b) klasifikovati ih sve u neku od devet kategorija koje postoje za D
c) tamo gde je potrebno dodeliti svakoj DG robi njegovu grupu za pakovanje.

Postoje odredjeni proizvodi koji se ne klasifikuju kao DG, ali se moraju tretirati tako prilikom pakovanja, kao na primer Carbon Dioxid ("suvi led") ili neki aerosoli.

Postoje neke okolnosti kada na primer ljudi nesvesno šalju svoje lične stvari, a koje sadrže neke opasne supstance, takozvane “opasne materije skrivene u generalnom teretu”, kao što su aerosoli, lakovi, rastvarači na bazi boje, municija, šibice i sl. Veoma je važno da nam dostavite punu i tačnu listu svega što šaljete.

image2-18